Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEIN NV

1. Definities

Specifieke Voorwaarden: een aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen overeenkomst die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van deze Overeenkomst beschrijft.

Diensten: de diensten die verleend worden aan de Klant conform de Overeenkomst zoals opgenomen in de Specifieke Voorwaarden.

Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden. Deze overeenkomst bevat de volledige weergave van de rechten en plichten tussen Partijen met betrekking tot de Diensten en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. KLEIN NV (reclamebureau), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 415, ondernemingsnummer 0896.165.875.

Klant: de klant vermeld in de “overeenkomst”.

Uitvoerder: KLEIN NV

Partij(en): KLEIN NV of (en) de Klant.

2. De verplichtingen van KLEIN NV

KLEIN NV verbindt zich ertoe de in de Specifieke Voorwaarden vermelde Diensten uit te voeren ten behoeve van de Klant.

3. De plaats van de uitvoering van de Overeenkomst

Behoudens andersluidende bepaling in de Specifieke Voorwaarden, zullen de Diensten worden uitgevoerd in de lokalen van KLEIN NV zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

4. De duur, beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst wordt vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

Eventuele beëindigingsmodaliteiten worden vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan KLEIN NV, naar haar goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang ontbinden louter door de verzending van een per post aangetekende brief:

- ingeval van niet-betaling door de Klant op één enkele vervaldag of na ingebrekestelling en verloop van de daarin vermelde termijn van 15 dagen of ernstige schending van enige andere contractuele verplichting;

- in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;

- ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;

- indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;

- ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;

- ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken zonder gegronde reden of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt;

KLEIN NV kan in geval van een andere dan de hierboven vermelde fout of contractuele tekortkoming de Overeenkomst beëindigen indien de Klant haar fout of contractuele tekortkoming niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 15 dagen nadat zij door KLEIN NV per aangetekende brief in gebreke werd gesteld.

Indien de ontbinding en/of beëindiging niet gebeurt ten gevolge van een grove nalatigheid in hoofde van KLEIN NV dienen alle diensten geleverd voor onafgewerkte onderdelen op dit moment vergoed te worden aan de voor KLEIN NV geldende gemiddelde uurtarieven; onverminderd het recht van KLEIN NV door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.

5. Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, kent KLEIN NV de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten.

6. Vertrouwelijkheid

Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, ...), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld.

Partijen en hun werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheimhouden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij.

De vertrouwelijkheidverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 5 jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

- de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidverplichting of geheimhouding gebonden is;

- de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;

- de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;

- de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;

- de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

KLEIN NV mag tevens de Klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam, merk van de klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR-activiteiten tenzij de Klant hiertegen ernstige bezwaren heeft.

7. De vergoeding en de betalingsmodaliteiten

De Klant verbindt zich ertoe een vergoeding te betalen gelijk aan het aantal gepresteerde (uren) dagen, vermenigvuldigd met de in de Specifieke Voorwaarden overeengekomen tarieven. Deze vergoedingen zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden zijn deze vergoedingen inclusief verplaatsingstijden en/of kosten.

De tarieven kunnen jaarlijks op de verjaardag van de overeenkomst door KLEIN NV aangepast worden op basis van volgende formule:

Nieuwe prijs = Basisprijs * (0,2 + 0,8 * Nieuwe index)/ Aanvangsindex

Basisprijs: prijs bij aanvang van de overeenkomst;

Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst;

Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de overeenkomst.

KLEIN NV verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de Diensten zich te schikken naar het werkschema van de klant. Er wordt uitgegaan van een werkschema van 38 uren per week, tenzij anders voorzien in de specifieke overeenkomst.

Indien er sprake is van meer dan 38 uren worden volgende verhogingen gehanteerd (niet gecumuleerd):

- prestaties > 40 uur/week: + 50%

- prestaties tussen 22 en 07 uur: + 100%

- prestaties op zaterdag: +50%

- prestaties op zondag of wettelijke feestdag: + 100%

KLEIN NV zal iedere maand de hierboven vermelde vergoeding aan de Klant factureren, tenzij anders vermeld in de Specifieke voorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen volgend op de factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde diensten in. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een intrest verschuldigd van 12% op de hoofdsom. Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd op de hoofdsom, met een minimum van 75 euro, dit alles van rechtswege en zonder enige in mora stelling.

KLEIN NV behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van KLEIN NV aanleiding geeft, mag KLEIN NV, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door KLEIN NV gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren diensten en mag KLEIN NV de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

8. Verantwoordelijkheden

KLEIN NV zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt.

Voor de toepassing van dit artikel wordt met KLEIN NV gelijkgesteld 1) elke vennootschap die een verbonden vennootschap is in de zin van art. 11 W.Venn. of een andere vennootschap van de groep en 2) elke werknemer of zelfstandige die door KLEIN NV of een gelijkgestelde vennootschap wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de diensten. De aansprakelijkheid die KLEIN NV kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

KLEIN NV zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte schade te herstellen, die veroorzaakt werd door de specifieke activiteiten van KLEIN NV zoals bepaald in deze Overeenkomst en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag.

Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:

- de vergoeding door KLEIN NV voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal, cliënteel en dergelijke;

- schade veroorzaakt door de fout van de Klant;

- de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf;

- de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst;

- alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

Ingeval de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant KLEIN NV vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, tenzij mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door KLEIN NV geleverde diensten.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval KLEIN NV werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico

9. Algemene bepalingen

De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst, zullen uitsluitend de rechtscolleges van Mechelen bevoegd zijn. Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan 1 jaar na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering of indien de Klant binnen de 3 maanden nadat het voorval zich voordeed, hiervan KLEIN NV niet in kennis heeft gesteld.

Deze Overeenkomst, noch de hieruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen. KLEIN NV kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers. Het inschakelen van een onderaannemer zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van KLEIN NV en zal geen bijkomende kosten voor de Klant met zich meebrengen.

KLEIN NV en de Klant stellen elk een vertegenwoordiger aan, zoals opgenomen in de Specifieke Voorwaarden. Deze vertegenwoordigers zullen op regelmatige tijdstippen vergaderen teneinde een planning op te stellen en de uitvoering van de Overeenkomst op te volgen. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in. In geval van strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met de overeenkomst d.d. 30 november 2012 of de Specifieke Voorwaarden, wordt de volgende rangregeling toegepast: 1) Overeenkomst 2) Specifieke Voorwaarden 3) Algemene voorwaarden. KLEIN NV voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen KLEIN NV en de Klant, noch tussen de Klant en de onderaannemers waarop KLEIN NV een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding.

Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag KLEIN NV deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, ...), via informatiedrager, fax, telex en email.

Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.